De onderstaande bepalingen gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kedai BVBA.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit is enkel geldig op goederen die ongeopend zijn (type ‘droge voeding met vermelding van THT datum). Volgende producten kunnen NOOIT teruggestuurd worden wegens de houdbaarheidsfactor: verse groenten en fruit, gekoelde- en diepvriesproducten. Als producten met een kortere THT datum dan 30 dagen na levering teruggestuurd worden met de THT als specifieke reden, dan kunnen de verzendkosten uitzonderlijk en enkel bij akkoord van KEDAI BV teruggestort worden.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kedai BVBA (18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België, telefoon: (0032) (0)491152067, email: info@orientalpanda.com) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, email of telefonisch) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.orientalpanda.com . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen". De Klant ontvangt na het de herroeping een email waarbij de instructies in detail uitgelegd worden hoe de producten kunnen teruggestuurd worden. Kedai BVBA zal alles in het werk zetten om andere producten aan te bieden of een regeling te treffen met betrekking tot de terugbetaling maar het terugsturen van de producten zijn steeds op kosten van de Klant.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Kedai BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de verzendmaatschappij die Kedai BVBA op dat moment zal meedelen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Ongeopende en onbeschadigde goederen van het type droge voeding met THT datum mogen altijd gratis teruggebracht worden naar Kedai BVBA (18-oktoberstraat 45, 8200 Brugge, België), enkel na duidelijke afspraak voor een bepaalde datum en tijd met Kedai BVBA.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden betaald aan de verzendmaatschappij (vb Bpost, DHL, …)

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Kedai BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen van het type droge voeding met THT datum die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Kedai BVBA alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Kedai BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Kedai BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor ene terugzending worden door Kedai BVBA niet terugbetaald.            

Kedai BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kedai BVBA betaalt de klant het volledige bedrag van de teruggestuurde goederen die voldoen aan het type droge voeding met THT datum, met uitzondering van de verzendkosten die ontstaan door het terugsturen van de goederen.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.